Innføring i psykologi – Psykologi for coacher

Innføring i psykologi – kurset ved NOCNA gir deg kunnskap i hvordan utvikling, påvirkning, arv og miljø former personlighetstrekk og kommunikasjonsprosessen som påvirker livet og hverdagen din. Dette kurset tar deg gjennom velkjente teorier med enkle forklaring og illustrasjoner i hvordan mennesker oppfatter og tolker verden gjennom sansing, persepsjon og ulike bevissthetstilstander, og hvordan vi kan lære og forstå mer om hvordan dette støtter coacher og terapeuter i sitt arbeid.

Psykologi for coacher – kurset ved NOCNA gir en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved deres historie. Under dette kurset vil du lære om psykologifaget sitt teoretiske fundament, psykologien sitt opphav og den historiske utviklingen av faget som vitenskapelig og klinisk disiplin.

Kurset har som mål å gi en enkel oversikt og innføring i faget psykologi rettet mot coaching. Dette omfatter fagets problemstillinger, teorier, forskningsresultater, ulike perspektiv og analysenivå. Du får en enkel innføring i hovedområdene i psykologifaget for coacher og/eller terapeuter. Som profesjonell coach trenger du kunnskap om hvordan mennesker oppfatter verden gjennom sine sanser og persepsjon. Du lærer om hva dette innebærer. Du lærer også mer om motivasjon og emosjoner som er relevant kunnskap når du arbeider som profesjonell coach.

Du får kunnskap og informasjon, samt verktøy og øvelser du kan anvende for kommunikasjon, stresshåndtering, endringsprosesser og målarbeid i personlig og profesjonell utvikling pluss mye mer. 

Innhold - Psykologi for coacher

 • 1

  Introduksjon til psykologi

  • Hvorfor psykologi for coacher?

  • Psykologi for coachens hverdag

  • Hva er psykologi?

  • Kort definisjon - psykologi

  • Psykologien studerer viktige spørsmål

  • Psykologi som vitenskap

 • 2

  Psykologi som fagområde

  • Innhold i psykologi

  • Mentale prosesser

  • Psykologiske forklaringer

  • Psykologiens interesseområder

  • Oppgave - Psykologi introduksjon

 • 3

  Psykologi i coachens hverdag

  • Hva er coaching?

  • Hva er coachingpsykologi?

  • Forskjeller mellom coaching, rådgivning og terapi

  • Hvordan fungerer coaching?

  • Idrettspsykologi

  • Løsningsfokusert tilnærming

  • En eklektisk holdning i coaching

  • Aktiv lytting

  • Relasjonskompetanse

  • Coaching eller terapi?

  • BAGEL modellen

  • Balansecoaching

  • Oppgave - Psykologi i coachens hverdag

 • 4

  Psykologiens forskningsmetoder

  • Psykologiens forskningsmetoder

  • Vitenskapelig psykologi

  • Mål med forskning

  • Variabelbegrepet

  • Forskningsprosessen

  • Beskrivende metoder

  • Korrelasjonelle metoder

  • Eksperimenter

  • Oppgave - Psykologiens forskningsmetoder

 • 5

  Sansning og sansene våre

  • Sansning og sansene våre

  • Psykofysikk og sansning

  • Synssansen

  • Hørselssansen

  • Luktesansen

  • Smakssansen

  • Hudsansene

  • Kroppssansene

  • Oppgave - Sansning og sansene våre

 • 6

  Persepsjon

  • Persepsjon

  • Vår oppmerksomhet

  • Organisering

  • Identifikasjon og perseptuelt skjema

  • Perseptuell konstans

  • Bevegelsespersepsjon

  • Perseptuell modning og læring

  • Oppgave - Persepsjon

 • 7

  Stress, mestring og helse

  • Stress som psykologisk begrep

  • Stressorer

  • Stressreaksjonen

  • Stress og velvære

  • Stress og sykdom

  • Stress og immunforsvaret

  • Faktorer som påvirker stress og helse

  • Sosial støtte

  • Fysiologisk reaktivitet

  • Personlighetsfaktorer

  • Mestring av stress

  • Mestringsstrategier

  • Å snakke om utfordringer til andre

  • Opptrening av stressmestring

  • Smerte og smertehåndtering

  • Smerte - kulturell & psykologisk påvirkning

  • Helsepromotion og forebygging av sykdom

  • Helsefremmende arbeid i coaching

  • Reduksjon av helseskadelig adferd

  • Vedlikeholde positiv adferd og unngå tilbakefall

  • Helsepsykologi

  • Kropp og sjel

  • Positiv psykologi

  • Salutogenese

  • Placebo

  • Oppgave - Stress, mestring og helse

 • 8

  Læringspsykologi

  • Læringspsykologi

  • Hvorfor kunnskap om læringspsykologi?

  • Hva er læring?

  • Studier av læring

  • Begreper i læringspsykologi

  • Kognitive læringsformer

  • Ulike læringsformer

  • Oppgave - Læringspsykologi

 • 9

  Språk og tenkning

  • Språk og tenkning

  • Tankeprosessen

  • Språkutvikling

  • Problemløsning

  • Begreper

  • Språket

  • Resonnering

  • Oppgave - Språk og tenkning

 • 10

  Motivasjonspsykologi og motivasjon

  • Motivasjon

  • Forstå motivasjon og motivasjonsteorier

  • Instinktteorier

  • Drivteori

  • Biologiske faktorer i motivasjon

  • Opponent/prosessteori i motivasjon

  • Insentivteori i motivasjonscoaching

  • Arousalteori i motivasjon

  • Attribusjonspsykologi

  • Oppgave - Motivasjon

 • 11

  Emosjonspsykologi & emosjonell intelligens

  • Emosjonell intelligens

  • Emosjoner og emosjonspsykologi

  • Emosjoner og fysiologisk basis

  • Kognisjon og emosjon

  • Emosjonelle opplevelser

  • Emosjon og kognitiv vurdering

  • Emosjoner og emosjonelle uttrykk

  • Oppgave - Emosjonspsykologi og emosjonell intelligens

 • 12

  Personlighetspsykologi & Personlighet

  • Introduksjon til personlighetspsykologi

  • Trekkteorier

  • Biologiske teorier

  • Det psykodynamiske perspektivet

  • Det humanistiske perspektivet

  • Sosialkognitive teorier

  • Personlighetstester og vurdering

  • Oppgave – Personlighetspsykologi & personlighet

 • 13

  Sosialpsykologi

  • Introduksjon til sosialpsykologi

  • Hva kan vi studere i sosialpsykologien?

  • Sosialpsykologien og sosiale fenomener

  • Sosialpsykologi vs common sense kunnskap

  • Oppgave – Sosialpsykologi

 • 14

  Final exam - Psykologi for coacher

  • Final Exam - Psykologi for coacher

Læringsmål

Etter endt kurs skal studenten kunne:

 • Beskrive og forstå psykologi som et fagområde
 • Beskrive og forstå hvordan psykologi og psykologiske fenomener kan bidra til forståelse for coaching
 • Reflektere over hvordan psykologisk kunnskap kan bidra til arbeid med praktisk coaching


Innhold

 • Sansning og persepsjon
 • Emosjon og bevissthet
 • Personlighet, identitet
 • Motivasjon og motivasjonsteorier
 • Adferd og adferdsendring
 • Stress, mestring og forebyggende helsearbeid
 • Sosial identitet, emosjonell intelligens og gruppepsykologi


Elektroniske innleveringer

Du kan studere i eget tempo, hjemmefra og kurset passer fint for å studere ved siden av jobb og/eller andre studier. Samtlige innleveringer kan gjøres elektronisk. Avsluttende eksamen er online (multiple choice) og krever 80% riktig for bestått kurs.


Diplom

Diplom utstedes fra NOCNA/Paradigm etter godkjent kurs med tilhørende innleveringer. Du vil ha opptil 2 år på å gjennomføre kurset etter registrering. Du bestemmer selv tempo i dine studier.


Ressurslitteratur

Ekeland, T-J., Iversen, O., Nordhelle, G. og Ohnstad, A. (2010). Psykologi for sosial- og helsefagene. Oslo: Cappelen Damm.

Moen, Frode & Stiles, Tore C (2022). Hjernekraft. Mentale prosesser og mental trening. Universitetsforlaget.

Passer, M.W., & Smith, R.E. (2010). Psychology. The Science of Mind and Behaviour. 5th ed. McGraw Hill. (går fint å bruke også eldre versjon)

Goleman, Daniel (1998). Working with Emotional Intelligence. London: Bloom

Lieberman, Matthew (2013). Social. Why our brains are wired to connect. New York: Broadway Books.


Dine Lærere

The Academic

Melinda Merunada

PhD, Certified NLP Master Trainer, Masters Degree in Medical Science, Masters Degree in Public Health, Masters Degree in Adult Education and Education with Social Psychology, Physiotherapist, Registered Health Coach, Certified Life Coach, Certified Professional Coach, RYTA 500 Registered Yoga Teacher, Dancer, Advanced Yoga, Pilates, Mindfulness- and Meditation Teacher, Mediator in NOCNA, the deputy chairman and chief trainer, "Academic and the eternal student it is me ....." says multi-professional Finnish Melinda. She is one of the world's most highly academically educated NLPers and is committed to quality in teaching. The 6 most important signature strengths chosen by colleagues: dedication, discipline, creativity, goal awareness, focused, conscientious ...

Doctor of Metaphysics

Gillian Godtfredsen

Doctor of Metaphysics, PhD Holistic Life Coaching, Certified NLP Master Trainer, Registered Integrative Therapist, Registered Health Coach, Educational Developer, Certified Professional Coach, Mentor Trainer, Mindfulness Teacher, Certified Hypnotherapist, Certified Time Line Therapy Practitioner. Board Member and NOCNA Head Coach "Help for self-help is the best help of all" says Gillian Godtfredsen who created the motto 40 years ago. She is the pioneer and entrepreneur who has founded The Paradigm Academy and NOCNA. The 6 most important signature strengths chosen by colleagues: vision, determination, discipline, strength, heartwarming.

The Pilot

Elisabeth Tanum

Pilot, ATPL-A, Airline Captain, Certified NLP Trainer, Certified Professional Coach, Certified Business Coach, NLP Coach, Leadership Coach, Certified Hypnotherapist, Registered Health Coach, Sports Coach, Certified Business Coach. Elisabeth has long experience with management from the airline industry. At the age of 24, she became a professional pilot on Boeing 737. At the age of 30 she was appointed flight crew, and then held full responsibility for both aircraft, crew and passenger safety. Elisabeth is co-owner and board member of NOCNA. She is NLP Trainer and Certified Hypnotherapist has also been a teacher in child and youth school and has experience in sales. In addition, she has been an active athlete and football coach for children and youth. The 6 most important signature strengths chosen by colleagues: positive, solution-oriented, goal-conscious, courageous, humorous, accomplished.

Investering